Статут завода

Na osnovu člana 21. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 42/91, 71/94, 81/2005 – ispr. i 83/2005 – ispr.), člana 44. i 81. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/2009), člana 12. Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina Skupštine AP Vojvodine (Sl. list br. 7/2008 i 22/2011), Upravni odbor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina, na XIX sednici održanoj 20. februara 2012. godine, doneo je

 

STATUT ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUSINA
I OSNOVNE ODREDBE

 
Član 1.

Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina (u daljem tekstu: Zavod) je ustanova kulture, pravno lice osnovano radi obavljanja kulturne delatnosti kojom se obezbeđuje ostvarivanje prava, odnosno zadovoljavanje potreba rusinske nacionalne zajednice u AP Vojvodini, kao i ostvarivanje drugog, zakonom utvrđenog interesa u oblasti kulture.

Zavod je osnovan pod nazivom: „Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina –Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh” Odlukom Skupštine AP Vojvodine od 10. marta 2008. godine i Odlukom Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine (u daljem tekstu: Nacionalni savet) od 28. marta 2008. godine radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta rusinske nacionalne zajednice u AP Vojvodini.

Prava i obaveze Pokrajine kao osnivača vrši Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Pokrajinska vlada).

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti osnivača uređuju se ugovorom.

Zavod se organizuje i posluje u skladu sa zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Zavoda.

Član 2.

Zavod ima svojstvo pravnog lica i za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

 

II NAZIV, SEDIŠTE, PEČAT I LOGO ZAVODA

 

Član 3.

Naziv Zavoda je: „Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina – Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh”.

Član 4.

Sedište Zavoda je u Novom Sadu, Ulica Futoška 2/III.

Član 5.

Zavod ima pečat i štambilj koji sadrže naziv i sedište.

Pečat Zavoda je okruglog oblika, prečnika 60 mm sa grbom Republike Srbije u sredini oko koga se ispisuje tekst i to u spoljnom krugu pečata: Republika Srbija na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, iznad grba Republike Srbije, a u nastavku kruga na rusinskom jeziku, u prvom sledećem krugu je tekst sadržine: Autonomna Pokrajina Vojvodina, na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, a u nastavku kruga na rusinskom jeziku, u sledećem unutrašnjem krugu je tekst sadržine: „Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina” na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i „Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh” na rusinskom jeziku.

U dnu pečata ispod grba Republike Srbije ispisuje se sedište Zavoda, odnosno sledeći tekst: Novi Sad.

Mali pečat Zavoda je okruglog oblika, prečnika 28 mm, sa logoom Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina u sredini oko koga se ispisuje tekst: Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina na srpskom jeziku i rusinskom jeziku, a u dnu pečata ispod logoa ispisuje se sedište Zavoda, odnosno sledeći tekst: Novi Sad.

Štambilj Zavoda je pravougaonog oblika veličine 50 h 30 mm. Pored naziva Zavoda, štambilj sadrži i oznaku sa praznim prostorom za upisivanje delovodnog broja i datumom zavođenja protokola.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i štambilja i njihov broj, utvrđuje se pravilnikom koji donosi Direktor, u skladu sa zakonom.

Član 6.

Zavod ima logo čiji vizuelni identitet izgled i upotrebu utvrđuje Upravni odbor posebnim aktom.

 

III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ZAVODA

 

Član 7.

Zavod zastupa i predstavlja direktor Zavoda bez ograničenja.

Član 8.

Direktor Zavoda može dati drugom zaposlenom u Zavodu, ili licu van Zavoda, pismenu punomoć za zastupanje Zavoda.

U slučaju odsutnosti direktora, Zavod zastupa predsednik Upravnog odbora Zavoda ili lice koga odredi direktor Zavoda.

 

IV DELATNOST ZAVODA

 

Član 9.

Zavod se bavi kulturnim i umetničkim delatnostima vezanim za rusinsku nacionalnu zajednicu u AP Vojvodini, i to u sledećim oblastima:

1. istraživanje, zaštita, korišćenje i promovisanje kulturnog nasleđa;

2. bibliotečko – informacione delatnosti;

3. knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo);

4. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

5. likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitektura;

6. scensko stvaralaštvo i interpretacija;

7. kinematografija i audio – vizuelno stvaralaštvo;

8. umetnička fotografija;

9. digitalno stvaralaštvo i multimedija;

10. naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

11. ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa.

Član 10.

Zavod u okviru svojih delatnosti opštim interesom u kulturi rusinske nacionalne zajednice u AP Vojvodini smatra:

1. stvaranje mogućnosti za intenzivan i usklađen kulturni razvoj;

2. stvaranje uslova za podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

3. istraživanje, zaštitu i korišćenje kulturnih dobara;

4. otkrivanje, stvaranje, proučavanje, očuvanje i predstavljanje rusinske kulture;

5. obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnog nasleđa javnosti;

6. podsticanje međunarodne kulturne saradnje;

7. podsticanje stručnih i naučnih istraživanja u kulturi;

8. širenje i unapređivanje edukacije u oblasti kulture;

9. podsticanje primene novih tehnologija u kulturi, naročito informacionih tehnologija i digitalizacije;

10. izgradnja jedinstvenog bibliotečko – informacionog sistema u bibliotečkoj delatnosti;

11. izgradnja jedinstvenog informacionog sistema u oblasti zaštite kulturnih dobara;

12. podsticanje mladih talenata u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

13. stvaranje uslova za podsticanje samostalnog kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

14. podsticanje amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

15. podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;

16. podsticanje tržišta umetničkih dela, sponzorisanja, mecenarstva i donatorstva u kulturi;

17. druga pitanja utvrđena zakonom kao opšti interes u oblasti kulture.

Član 11.

Delatnost Zavoda razvrstana je prema jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti:

91.03 – Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno – istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika,

91.02 – Delatnost muzeja, galerija i zbirki,

91.01 – Delatnost biblioteka i arhiva,

90.04 – Rad umetničkih ustanova,

90.03 – Umetničko stvaralaštvo,

90.02 – Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti,

90.01 – Izvođačka umetnost,

85.60 – Pomoćne obrazovne delatnosti,

85.52 – Umetničko obrazovanje,

82.30 – Organizovanje sastanaka i sajmova,

82.11 – Kombinovane kancelarijsko – administrativne usluge,

79.90 – Ostale usluge rezervacija i delatnosti povezane sa njima,

79.12 – Delatnost tur – operatora,

74.90 – Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti,

74.20 – Fotografske usluge,

73.20 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja,

72.20 – Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama,

63.11 – Obrada podataka, hosting i sl.,

62.01 – Računarsko programiranje,

59.11 – Proizvodnja kinematografskih dela, audio – vizuelnih proizvoda i televizijskog programa,

58.14 – Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

58.11 – Izdavanje knjiga,

47.63 – Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim

prodavnicama,

47.61 – Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama,

18.20 – Umnožavanje snimanje zapisa,

18.14 – Knjigovezačke i srodne usluge,

18.13 – Usluge pripreme za štampu,

18.12 – Ostalo štampanje.

Zavod će obavljati i poslove spoljnotrgovinskog prometa iz oblasti usluga, a iz okvira upisane delatnosti za koju se osniva, u skladu sa zakonom.

 

V UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA ZAVODA

 

Član 12.

Zavod se bavi naučnim, stručnim, razvojnim i primenjenim istraživanjima u oblasti kulture i umetnosti, menadžmenta u kulturi i kulturne produkcije, kao i kulturnim turizmom i organizovanjem kulturno – umetničkih manifestacija, informacionom delatnošću, stručnim usavršavanjem i obrazovanjem u kulturi i umetnosti.

Član 13.

Zavod je ustanova u kojoj je rad organizovan po organizacionim jedinicama, koje predstavljaju osnovne delove procesa rada u ostvarivanju delatnosti Zavoda.

To su:

1. Informaciono – dokumentaciona i komunikaciona jedinica (INDOK)

2. Razvojno – istraživačka jedinica;

3. Jedinica za kulturno – umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti rusinske nacionalne zajednice u AP Vojvodini;

4. Program za međunarodnu saradnju i saradnju sa udruženjima građana, nevladinim organizacijama, lokalnim samoupravama i drugim ustanovama

Jedinice Zavoda ostvaruju međusobnu saradnju u realizaciji svojih planova rada.

Informaciono – dokumentaciona

i komunikaciona jedinica (INDOK)

Član 14.

Informaciono – dokumentaciona i komunikaciona jedinica (INDOK) realizuje u saradnji sa pojedincima, ustanovama kulture, novinsko – izdavačkim ustanovama, medijskim ustanovama, naučnim ustanovama, verskim zajednicama, lokalnim samoupravama, udruženjima građana u oblasti kulture u zemlji i inostranstvu, proučava i dokumentuje njihov kulturni doprinos i razvoj, posebno razvoj na području kulture u AP Vojvodini i obrazuje dokumentacionu građu iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Rusina u klasičnom i elektronskom formatu putem digitalizacije.

Uspostavlja saradnju sa sličnim istraživačkim, obrazovnim, informacionim i dokumentacionim centrima u zemlji i inostranstvu, a posebno sa institucijama u zemljama u kojima Rusini imaju istorijske i kulturne veze i institucijama susednih zemalja.

Objavljuje knjige, brošure, časopise, listove, kompakt – diskove, internet stranice i druge publikacije.

Razmenjuje informacije, knjige, brošure i časopise o kulturnoj politici, menadžmentu i turizmu u kulturi, kao i o kulturnoj produkciji u zemlji i inostranstvu, a posebno sa institucijama u zemljama sa kojima Rusini imaju istorijske i kulturne veze i institucijama susednih zemalja.

Promoviše izuzetna kulturna dostignuća vojvođanskih Rusina u zemlji i inostranstvu.

U okviru izložbenih prostora, sam i u saradnji sa drugim ustanovama kulture i udruženjima građana u oblasti kulture, Zavod organizuje izložbe, aukcije slika, programe i prezentaciju svih oblika umetničkog i kulturnog stvaralaštva.

Obrazuje elektronsku arhivu i bazu podataka o kulturnim dobrima, ustanovama kulture i umetnosti, o kulturnim manifestacijama, festivalima, smotrama i memorijalima, kulturno – umetničkim društvima i udruženjima, nagradama, biografskim i bibliografskim podacima eminentnih stručnjaka u pojedinim oblastima kulture i umetnosti; izdavačkim kućama i bibliotekama; snimanju, distribuciji, prikazivanju i prenosu umetničkih i dokumentarnih filmova na video kasete; profesionalnim i amaterskim pozorištima; muzičkim ansamblima i orkestrima; galerijama, likovnom stvaralaštvu i likovnim izložbama; umetničkim kolonijama; nepokretnim kulturnim dobrima i njihovoj zaštiti; arhivima i muzejima; i međunarodnoj saradnji u oblasti kulture i umetnosti.

 

Razvojno – istraživačka jedinica

 

Član 15.

Razvojno – istraživačka jedinica bavi se naučnim i stručnim istraživanjima, stručnim usavršavanjima, obrazovanjem i organizovanjem pojedinaca i ustanova u kulturi i umetnosti u oblastima manjinskog života, kulture i umetnosti rusinske nacionalne zajednice u AP Vojvodini.

Proučava i analizira mrežu ustanova, organizacija i udruženja kulture vojvođanskih Rusina i njihove potrebe i funkcionisanje.

Proučava normativnu delatnost u oblasti manjinske kulture; proučava fiskalnu politiku i ekonomiku kulture, kao i izvore finansiranja (budžetsko finansiranje, donatorstvo, sponzorstvo, i sl.).

Prati aktuelno stanje u svim oblastima kulture i umetnosti, posebno sa aspekta sprovođenja zakona i zakonskih propisa, fiskalne politike, menadžmenta i turizma u kulturi, i sl.

Izrađuje projekte primenjenih i razvojnih istraživanja, usavršavanja i obrazovanja u oblasti kulture i umetnosti: opšte studije, analize, kao i praćenje problema i efekata sprovođenja zakona i zakonskih propisa i politika u oblasti kulture.

Izrađuje projekte planiranja i daljeg razvoja kulture; predlaže izbor modela kulture za proces tranzicije u oblasti kulture; predlaže finansijske instrumente i standarde u pojedinim kulturnim i umetničkim delatnostima, kao forme decentralizacije u oblasti kulture.

Bavi se obrazovanjem i doškolovanjem kadrova u pojedinim oblastima kulture i umetnosti i organizacijom naučnih i stručnih skupova, simpozijuma, savetovanja, seminara, okruglih stolova, tribina, i sl.

Jedinica za kulturno – umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti rusinske nacionalne zajednice u AP Vojvodini

Član 16.

Jedinica za kulturno – umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti podržava, koordinira i realizuje programe i aktivnosti najznačajnijih manifestacija kojima se doprinosi razvoju kulture i umetnosti vojvođanskih Rusina u saradnji sa predstavnicima lokalnih samouprava, Nacionalnim savetom, pokrajinskim sekretarijatima i ministarstvima Vlade Republike Srbije, i drugim institucijama, priprema akta o organizovanju kulturno – umetničkih manifestacija, festivala i smotri, njihove kalendare i programe, kao i finansijske planove za njihovu realizaciju, i sl.

Organizuje i razvija turističku delatnost u oblasti kulture.

Program za međunarodnu saradnju i saradnju sa udruženjima građana, nevladinim organizacijama, lokalnim samoupravama i drugim ustanovama

Član 17.

U jedinici za međunarodnu saradnju i saradnju sa udruženjima građana, nevladinim organizacijama, lokalnim samoupravama i drugim ustanovama Zavod podržava, koordinira i realizuje programe i projekate, razvija međunarodnu kulturnu saradnju u oblasti kulture, umetnosti i nauke vojvođanskih Rusina radi unapređivanja i razvijanja međunarodne kulturne saradnje rusinske nacionalne zajednice u AP Vojvodini sa institucijama u zemljama sa kojima Rusini imaju istorijske i kulturne veze, institucijama u susednim zemljama i regionu, drugim zemljama Evrope i sveta, i to: razmenom gostovanja pozorišnih, muzičkih, likovnih i muzejskih izložbi i folklornih ansambala; razmenom stručnjaka, stvaralaca i umetnika; razmenom knjiga, časopisa, kompakt-diskova i drugih publikacija; razmenom izložbi; organizovanjem naučnih i stručnih simpozijuma, skupova i seminara u oblasti kulture i umetnosti, podržava afirmaciju mladih talenata vojvođanskih Rusina u inostranstvu i njihovo stručno usavršavanje i sl.

Zavod će ostvarivati saradnju u okviru izrade projekata u oblasti kulture i umetnosti i sa međunarodnim organizacijama.

Član 18.

Zavod će obavljati delatnost na osnovu svojih programskih i planskih dokumenata, forumskim i neposrednim radom i uključivanjem svih kompetentnih i zainteresovanih organizacija i ustanova, predstavnika republičkih i pokrajinskih organa i pojedinaca iz kulture, umetnosti, nauke i obrazovanja, i formiranjem pomoćnih tela i organa.

Sastav, nadležnosti i način rada pomoćnih tela i organa utvrđuju se posebnim pravilnicima koje donosi Upravni odbor Ustanove.

 

VI ORGANI ZAVODA, NJIHOV SASTAV,

VII PLANIRANJE

 

Član 38.

Zavod donosi srednjoročni plan rada i godišnji program rada.

Srednjoročnim planom rada utvrđuje se: četvorogodišnji plan rada, sredstva za ostvarivanje tog plana, kadrovi za izvršenje četvorogodišnjeg plana i dr.

Godišnji program rada izrađuje se na osnovu srednjoročnog plana koji obuhvata: program rada za tekuću godinu, sredstva za izvršenje tog programa, kadrove, raspodelu sredstava, i dr.

Član 39.

Srednjoročni i godišnji plan rada usvaja Upravni odbor Zavoda na predlog direktora Zavoda.

Upravni odbor i direktor dužni su da prate i analiziraju izvršenje tih planova.

 

VIII FINANSIRANJE ZAVODA

 

Član 40.

Zavod sredstva za rad i programsku aktivnost obezbeđuje iz:

1. budžeta AP Vojvodine,

2. prihoda ostvarenih iz sopstvenih delatnosti,

3. fondova, fondacija, donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica,

4. kao i drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina, Statutom Zavoda, Programom rada i Finansijskim planom Zavoda.

U slučaju prestanka rada Zavoda, preostala sredstva pripadaju osnivačima.

Član 41.

Delatnost, projekti i programi Zavoda finansiraju se ili sufinansiraju iz budžeta osnivača i drugih izvora predviđenih zakonom.

Visinu sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa Zavoda utvrđuju osnivači, na osnovu strateškog plana i predloženog godišnjeg programa rada Zavoda.

Predlog godišnjeg programa rada Zavoda sadrži posebno iskazana sredstva potrebna za finansiranje programskih aktivnosti, kao i sredstva potrebna za finansiranje tekućih rashoda i izdataka.

Zavod podnosi osnivačima predlog godišnjeg programa rada najkasnije do 1. jula tekuće godine, za narednu godinu.

Član 42.

Stanje sredstava utvrđuje se Završnim računom i periodičnim obračunima.

Završni račun donosi se na početku svake godine za proteklu godinu, a periodični obračuni za vreme i u rokovima utvrđenim pozitivnim propisima.

Završni račun i periodične obračune usvaja Upravni odbor Zavoda.

 

IX JAVNOST RADA

 

Član 43.

Rad Zavoda je javan.

Javnost rada ostvaruje se objavljivanjem informacija o programima koji se realizuju u Zavodu neposrednim i blagovremenim dostavljanjem izveštaja o radu i drugih izveštaja, informacija, podataka i drugih relevantnih informacija o programu i radu Zavoda, objavljivanjem godišnjeg izveštaja o radu, organizovanjem konferencija za medije, organizovanjem službenog veb sajta, omogućavanjem da predstavnici sredstava javnog informisanja prisustvuju sastancima u Zavodu, i sl.

 

X POSLOVNA TAJNA

 

Član 44.

Poslovnom tajnom Zavoda smatraju se isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu zbog njihove prirode i značaja bilo protivno interesima Zavoda.

Zavoda je dužan da čuva kao poslovnu tajnu sledeće isprave i podatke:

- koje nadležni organ proglasi poslovnom tajnom,

- koje nadležni organ kao poverljive saopšti Zavodu,

- koji sadrže ponude u postupku javne nabavke ili javno nadmetanje do objavljivanja rezultata u postupku javne nabavke,

- koji su od posebnog društveno – ekonomskog značaja,

- plan fizičko – tehničkog obezbeđenja prostorija i imovine Zavoda, i

- koje Zavod posebnom odlukom proglasi poslovnom tajnom.

Način postupanja sa ispravama i podacima iz stava 2. ovog člana, organi i zaposleni koji su odgovorni za čuvanje i saopštavanje poslovne tajne, mere zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu i druga pitanja od značaja uređuju se pravilnikom koji donosi Direktor.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi zaposleni u Zavodu, kao i članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

 

XI OBAVEŠTAVANJE ZAPOSLENIH

 

Član 45.

Zaposleni u Zavodu imaju pravo da budu obavešteni o pitanjima od interesa za ostvarivanje njihovih prava, na način i po postupku predviđenim zakonom i ovim statutom.

Član 46.

Obaveštavanje zaposlenih u Zavodu vrši se objavljivanjem opštih akata, zapisnika, odluka, zaključaka, informacija i drugih akata na oglasnoj tabli Zavoda.

 

XII ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH

 

Član 47.

Zaposleni u Zavodu ostvaruju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i po osnovu rada u skladu sa zakonom, pravilnikom o radu i drugim opštim i pojedinačnim aktima organa Zavoda.

Član 48.

Radi ostvarivanja svojih prava, zaposleni u Zavodu pisanim putem se obraća Direktoru.

Protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kada je zaposleni saznao za povredu prava, zaposleni, može da pokrene spor pred nadležnim sudom.

Rok za pokretanje spora je 90 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno saznanja za povredu prava.

Član 49.

Zaposleni u Zavodu ostvaruju pravo na štrajk u skladu sa zakonom i opštim aktima organa Zavoda.

Opštim aktom Direktora utvrđuju se poslovi koji se, radi zaštite opšteg interesa i interesa Zavoda, moraju obavljati u vreme štrajka, kao i način njihovog izvršenja.

Direktor određuje zaposlene koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 2. ovog člana.

Prema zaposlenom koji ne izvrši nalog Direktora iz stava 3. ovog člana, preduzeće se mere u skladu sa zakonom.

 

XIII OPŠTI AKTI ZAVODA

 

Član 50.

Prava i obaveze Zavoda i zaposlenih u Zavodu uređuju se zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Zavoda i odlukama Upravnog odbora i direktora Zavoda.

 

XIV ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

 

Član 51.

Zaposleni u ustanovi i njeni organi dužni su oragnizovati poslovanje na način kojim se obezbeđuje bezbednost u radu, kao i da obezbede potrebne uslove za unapređenje i zaštitu životne sredine, te da sprečavaju uzroke koji ugrožavaju prirodne i stečene vrednosti životne sredine.

 

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 52.

Statut stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Pokrajinske vlade.

Statut se objavljuje na oglasnoj tabli Zavoda.

Član 53.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina, br. 04/08 od 19. maja 2008. godine.

Član 54.

Opšta akta koja su važila na dan donošenja ovog Statuta ostaju na snazi do donošenja novih, a ukoliko su u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom primenjivaće se odredbe zakona i ovog Statuta.

Član 55.

Zavod je dužan da opšta i druga akta usaglasi sa ovim Statutom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 
 

U Novom Sadu, PREDSEDNIK

Broj: UPRAVNOG ODBORA

Dana: 20.02. 2012. godine

Miroslav Cirba

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>